Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Emma Bäck

Universitetslektor, biträdande

Emma Bäck
Universitetslektor, biträdande
emma.back@psy.gu.se
031-786 6286

Rumsnummer: 539
Postadress: Box 500, 40530 Göteborg
Besöksadress: Haraldsgatan 1 , 41314 Göteborg


Psykologiska institutionen (Mer information)
Box 500
40530 Göteborg
www.psy.gu.se
psykologi@psy.gu.se

Besöksadress: Haraldsgatan 1 , 40530 Göteborg

Om Emma Bäck

Min forskning är brett fokuserad mot socialpsykologi och inriktar sig dels på politisk psykologi och dels mot genuspsykologi, speciellt med inriktning på språket. Jag har just nu fem aktiva forskningsprojekt (se nedan).

Jag är även associate editor för den högt rankade, internationella, peer-review granskade tidskriften Political Psychology.

Min undervisning ligger främst inom områdena statistik och metod, samt socialpsykologi. Jag handleder även uppsatser på alla nivåer. Kontakta mig gärna om du är intresserad av att skriva uppsats inom något av projekten nedan.
 

1. Extrem aktivism? Psykologiska förklaringar till protestbeteende.
Huvudfokus här ligger på att förklara varför människor deltar i protester givet att kostnaden för deltagande är relativt hög, medan möjligheten att påverka det politiska utfallet är låg. Vi utgår från traditionella statsvetenskapliga teorier om politiskt deltagande, och använder socialpsykologiska metoder och förklaringar relaterde till (rädsla för) social exkludering och anpassning till en grupp.

ProjektledareProfessor Hanna Bäck, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

FinansiärVetenskapsrådet
 

2. Vem är hen? Attityder till, och kognitiva effekter av, ett könsneutralt pronomen.
Hen har mer och mer etablerats i svenskan som ett alternativ till de könsbestämda prononem hon och han. I debatten kring hen har många upprörda röster hörts om möjliga konsekvenser av att använda hen. Dock finns ingen empirisk evidens kring dessa uttalanden och projektet syftar till att ta reda på hur hen uppfattas, vilka associationer hen utlöser och hur det påverkar stereotypa uppfattningar om kön att använda hen.

Projektledare: Dr. Marie Gustafsson-Sendén, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Medsökande: Dr. Anna Lindqvist, Institutionen för Psykologi, Lunds universitet.

Finansiär: Vetenskapsrådet

Hemsida
 

3. Politiskt deltagande bland unga - Från partidemokrater till sociala medie-aktivister.
Ungas politiska engagemang i traditionella partier minskar, trots ett fortsatt högt intresse för politik. En hypotes är att de istället ägnar sig åt andra former av engagemang. På senare år har sociala medier, som FaceBook, Twitter och liknande blivit alltmer populära och används idag för att delta i politiska diskussioner, dela politiskt material, skriva under namninsamlingar och organisera demonstrationer. Projektet syftar till att ta reda på om unga idag vänder de traditionella partierna ryggen för att istället ägna sig åt andra former av politiskt deltagande.

Projektledare: Dr. Malena Rosén-Sundström, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Medsökande: Professor Hanna Bäck, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Dr. Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

FinansiärMarcus och Marianne Wallenbergs stiftelse
 

4. Förväntad frånvaro? Bemötandets betydelse för smärtpatienters välmående och återgång till arbetet.

AFA's pressmeddelande

Emma Bäck, Göteborgs universitet, har fått för att studera hur bemötande och interaktioner mellan sjukvård, Försäkringskassa och patient påverkar sjukfrånvarons längd. Projektet kommer att fokuseras på hur de egna och andras förväntningar på smärtpatienters förmåga påverkar motivation och upplevda möjlighet att återgå till arbetet.

Då smärtpatienter redan befinner sig i en sårbar position, kan man anta att deras självkänsla är relativt låg, och att de därmed har en lägre förväntan på sin egen förmåga. Eftersom dessa förväntningar ofta är grundade i samhälleliga stereotyper antas dessa även påverka hur manliga och kvinnliga patienter både bemöts och uppfattar sig själva, vilket i slutänden antas påverka både livssituation och längd på sjukskrivning. Detta kan förklara varför kvinnor oftare blir diagnosticerade med smärtdiagnoser och varför de är sjukskrivna längre än män.

Medsökande:

Stina Melander, Fil. Dr. Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Professor Hanna Bäck, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

FinansiärAFA Försäkring
 

5. Radikaliseringens politiska psykologi
Det aktuella projektet avser att studera de psykologiska mekanismer som leder till att en individ blir radikaliserad, samt hur statens nuvarande handlingsplan mot anti-demokratisk extremism är formulerad, vilket ansvar olika institutioner i samhället har, och vad dessa gör. Vi avser formulera förslag på nya statliga responser till radikalisering med grund i resultaten från det aktuella projektet. Vi studerar radikaliseringsprocessen genom att korsbefrukta statsvetenskap och psykologi. Vi avser att etablera en kausal mekanism mellan avvisning och benägenhet till radikalisering i experimentella studier, samt att validera dessa resultat genom att studera diskussioner i radikala forum på internet. Vi avser också studera hur den nuvarande statliga handlingsplanen är implementerad, och formulera förslag för att motverka radikalisering. Vi antar en multipel metodologisk ansats där vi blandar kvantitativa och kvalitativa metoder, vilket ger en bättre övergripande förståelse för radikaliseringsprocessen som är både generaliserbar och djuplodande. Social exkludering har ofta presenterats som en riskfaktor för att bli rekryterad till radikala eller terroristgrupper, men det saknas systematisk forskning som påvisar ett sådant orsakssamband. Internet ger en möjlighet till radikala forum där processer kan studeras bakåt i tiden genom att följa individuella användare. Det här ger en helt ny och unik möjlighet att studera interaktioner som tidigare skett i stängda grupper. För att kunna motarbeta radikalisering är en förståelse för de sociala underliggande mekanismerna fundamental. Idag finns väldigt lite forskning om statliga responser till radikalisering och hur olika samhälleliga institutioner är utrustade att arbeta med detta. Hur sådana strategier bör formuleras och verkställas är beroende av en sådan förståelse för radikaliseringens rötter. Projektet har hög samhällsrelevans och ger en djupare förståelse för de omständigheter under vilka individer blir radikaliserade.

Medsökande
Professor Hanna Bäck, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Niklas Altermark, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

FinansiärForte

Senaste publikationer

From 'I' to 'we' and from emotional to rational: Group formation and content changes in posts in an online xenophobic forum
Sverker Sikström, Marie Gustafsson-Sendén, Hanna Bäck, Emma Bäck
The 39th Annual Meeting of International Society for Political Psychology. Warsaw, Poland., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

A throw from the extreme: Political attitude shift following inclusion by a radical group in the cyberball paradigm
Emma Bäck, Hanna Bäck, Niklas Altermark, Holly Knapton
The 39th Annual Meeting of International Society for Political Psychology. Warsaw., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Predicting attitudes to and use of a gender neutral pronoun in Swedish
Emma Bäck, Hellen Vergoossen, Anna Lindqvist, Marie Gustafsson-Sendén
The Association for Psychological Science’s Annual Convention 2016. Chicago, USA, Poster (konferens) 2016
Poster (konferens)

Gemenskap och utstötning: Socialpsykologiska perspektiv på politiskt våld
Emma Bäck, Niklas Altermark
Våldets sociala dimensioner. (red.) Christofer Edling & Amir Rostami. , Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Attribution biases among people challenging social hierarchy
Tomasz Besta, Gulcin Akbas, Emma Bäck, Natasza Kosakowska-Berenzecka, Alexandra Vázquez
The 39th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, Warsaw, Poland, 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Contemporary arguments against gender neutral language
Hellen Vergoossen, Emma Bäck, Anna Lindqvist, Marie Gustafsson-Sendén
The Association for Psychological Science’s Annual Convention 2016. Chicago, USA, Poster (konferens) 2016
Poster (konferens)

Vem tycker om hen?
Anna Lindqvist, Marie Gustafsson-Sendén, Emma Bäck
Språk & Stil, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ethical concerns of experiments and content analysis in social media
Nils Gustafsson, Emma Bäck, Hanna Bäck
NordMedia 2015, Copenhagen, Denmark, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Hen can do it: Effects of using a gender neutral pronoun in recruitment.
Emma Bäck, Anna Lindqvist, Marie Gustafsson-Sendén
Könskonstruktioner och språkförändringar: En rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön, Paper i proceeding 2015
Paper i proceeding

Methodological challenges of experiments in social media
Emma Bäck, Hanna Bäck, Nils Gustafsson
NordMedia 2015, Copenhagen, Denmark, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 16

2016

From 'I' to 'we' and from emotional to rational: Group formation and content changes in posts in an online xenophobic forum
Sverker Sikström, Marie Gustafsson-Sendén, Hanna Bäck, Emma Bäck
The 39th Annual Meeting of International Society for Political Psychology. Warsaw, Poland., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

A throw from the extreme: Political attitude shift following inclusion by a radical group in the cyberball paradigm
Emma Bäck, Hanna Bäck, Niklas Altermark, Holly Knapton
The 39th Annual Meeting of International Society for Political Psychology. Warsaw., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Predicting attitudes to and use of a gender neutral pronoun in Swedish
Emma Bäck, Hellen Vergoossen, Anna Lindqvist, Marie Gustafsson-Sendén
The Association for Psychological Science’s Annual Convention 2016. Chicago, USA, Poster (konferens) 2016
Poster (konferens)

Gemenskap och utstötning: Socialpsykologiska perspektiv på politiskt våld
Emma Bäck, Niklas Altermark
Våldets sociala dimensioner. (red.) Christofer Edling & Amir Rostami. , Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Attribution biases among people challenging social hierarchy
Tomasz Besta, Gulcin Akbas, Emma Bäck, Natasza Kosakowska-Berenzecka, Alexandra Vázquez
The 39th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, Warsaw, Poland, 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Contemporary arguments against gender neutral language
Hellen Vergoossen, Emma Bäck, Anna Lindqvist, Marie Gustafsson-Sendén
The Association for Psychological Science’s Annual Convention 2016. Chicago, USA, Poster (konferens) 2016
Poster (konferens)

Vem tycker om hen?
Anna Lindqvist, Marie Gustafsson-Sendén, Emma Bäck
Språk & Stil, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2015

Ethical concerns of experiments and content analysis in social media
Nils Gustafsson, Emma Bäck, Hanna Bäck
NordMedia 2015, Copenhagen, Denmark, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Hen can do it: Effects of using a gender neutral pronoun in recruitment.
Emma Bäck, Anna Lindqvist, Marie Gustafsson-Sendén
Könskonstruktioner och språkförändringar: En rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön, Paper i proceeding 2015
Paper i proceeding

Methodological challenges of experiments in social media
Emma Bäck, Hanna Bäck, Nils Gustafsson
NordMedia 2015, Copenhagen, Denmark, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 16

Sidansvarig: Ann-Sofie Sten|Sidan uppdaterades: 2015-03-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?